Wednesday, October 23, 2013

Rừng xưa

Tăng Thanh Hà hư ảo trong bộ ảnh rừng xưa

1 comment: